Land of Homesteading

Molokai, ‘Āina Ho’opulapula

English Translation and Diacriticals by Russell Kallstrom

 

The following article, “A Brief History of Those of Kona, Molokai, in the Time of Kamehameha I, the Conqueror,” “He Wahi Mo‘olelo o na Kona o Molokai, i ke Au o Kamehameha I, ka Na‘i Aupuni,” though unsigned, was likely written by John Wise of Kapa`au, Hawaii Island. This is last of a six part series that printed in a series in The Molokai Dispatch.

 

The writer, again, likely John Wise, editor to the Hawaiian language newspaper, Ka Nupepa Kuokoa, wraps up his thoughts in May 1922, on the eve of the implementation of the Homestead Act.

‘Ōlelo Hawai‘i (Hawaiian)‘Ōlelo Pelekane (English)

  Ma ka nānā iho i kēia wahi mo‘olelo o ka ho‘olaupa‘i‘ia ‘ana o kēia ‘āina o Molokai, ma ke kauoha a ke Ali‘i Kamehameha I, e ‘ike‘ia ana, aia he ‘oia‘i‘o iloko o kēia ‘ōlelo, “‘A‘ole he mau mea hou, he mau mea kahiko wale nō,” a me kēia mana‘o, he ala mau mai nā hana ‘ano nui i hana‘ia ma kēlā ame kēia keneturia, ma ka ho‘okūkū ‘ana ma nā mo‘olelo o ke ao nei.

He ‘oia‘i‘o ma kēlā keneturia akula no ke kauoha a ke ali‘i iā Ho‘olepanui, e ho‘olaupa‘i i kēia mau ‘āina ho‘opulapula i hemo a‘e la, a komo koke mai la no i kēia keneturia, ala hou no ia hana ho‘okahi, mai kekahi Kohala a‘e nō.  He ‘oia‘i‘o a ‘ano kupanaha e ho‘opāha‘oha‘o ana i ka no‘ono‘o.

Eia kēia, he kupanaha kēia hemo mua ‘ana o nā ‘āina o Molokai, ‘a‘ole ho‘i o nā ‘āina ‘ē a‘e o nā paemoku o Hawai‘i nei.  ‘O Molokai ka ‘āina o ka pule o‘o; he ‘āina i noho‘ia e nā kahuna.  He ‘oia‘i‘o ‘o nā kahuna mamua, ‘o kā ke Akua ho‘okumu ‘ana i nā hana kūkulu aupuni o ka honua nei, a mahope aku nā ali‘i.1  Na nā kahuna e ho‘omaika‘i a poni i nā ali‘i.  E nānā iā Samuela, ‘o ia ka mea mua a ke Akua i kūkulu a‘e ai a nāna i poni aku iā Saula i ali‘i no ka ‘Isera‘ela.

Na ‘oukou āna e ho‘oponopono mua kēia noho aupuni ‘ana, o ua noho ‘āina ho‘opulapula mua o nā ‘āina o Molokai, a na ‘oukou aku auane‘i nō e ho‘oali‘i aku i ka po‘e e ho‘i a‘e ana ma nā ‘āina o ‘ae e hemo a‘e ana ma kēia pae‘āina o Hawai‘i.

E ‘oi aku ana kō lākou ma‘alahi, mamuli o kō ‘oukou holomua ‘ana ma ke aloha o ke Akua, i kōkua ‘ana iho i ka po‘e kōkua iā lākou iho.

  Examining this brief history of the re-peopling of the island of Molokai at the command of King Kamehameha I, it can be seen that there is truth in the phrase, “There are no new things, only old things,” and with this idea, [people have] ways of accomplishing deeds of great significance in each century, as one draws parallels throughout the history of the world.

It is a fact that in that century the king directed Ho‘olepanui to re-people these lands which had been opened up, and as we progress into this century, another person from Kohala has once more arisen to do the same thing.  It is a fact that is rather strange and wondrous to contemplate.

It is noteworthy that these lands of Molokai are opening first, yet not any of the other islands in the Hawaiian archipelago.  Molokai is the land of powerful prayer; it was a land inhabited by priests (kahuna).  It is true the priests came before, when God founded the kingdoms of the world, and the chiefs, after.1  It was the priests who would bless and anoint the chiefs.  Look at Samuel, he was the first one raised up by God to anoint Saul as chief of Israel.

This reign, of the first re-peopling the lands of Molokai, is yours to judge wisely, as soon you shall be the ones to establish “chiefs” among the people to return to the lands there and allow other lands to open up across the Hawaiian Islands.

Their successes will mount, as you press on ahead in the love of God, to help the people help themselves.

1 Possibly a reference to Epeso 1:4 or Luka 11:50

Share

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.